Den 1.januar 2017 trådte den nye skatteforvaltningsloven i kraft. Loven gir regler for skattemyndighetenes saksbehandling på skatte- og avgiftsområdet, og erstatter den tidligere ligningsloven. Formålet er å styrke skattepliktiges rettssikkerhet i møte med skattemyndighetenes myndighetsutøvelse.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har bestemt at de norske reglene om tilleggsskatt er straff etter EMK. Hovedregelen er at tilleggsskatt ilegges med en sats på 20 prosent av den skattemessige fordelen.  Det er derfor viktig å være klar over dine rettigheter etter skatteforvaltningsloven, og hva du kan gjøre hvis du mottar et vedtak om tilleggsskatt.

Vilkår for å ilegge tilleggsskatt

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har fastsatt at tilleggsskatt er straff etter EMK. Dette setter særlige lovkrav for ileggelse av tilleggsskatt.

Det sentrale vilkåret for at skattemyndighetene kan ilegge tilleggsskatt, er at det foreligger en opplysningssvikt. Tilleggsskatt skal i utgangspunktet ilegges dersom skattepliktige gir uriktig eller ufullstendig opplysning til skattemyndighetene. Tilleggsskatt kan også ilegges dersom du unnlater å gi pliktige opplysninger. Forutsetningen er at opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler.

Dersom det først kan konstateres en opplysningssvikt, vil normalt også vilkåret om at opplysningssvikten må kunne medføre en skattemessig fordel være oppfylt.

Høyesterett har fastsatt at skattemyndighetene må kunne påvise klar sannsynlighetsovervekt for at vilkårene for å ilegge tilleggsskatt er oppfylt. Dette innebærer at det må være klart mest sannsynlig at du har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Skattemyndighetene må i sitt vedtak begrunne hvorfor de mener at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt i din sak.

Unntaket for tilleggsskatt ved unnskyldelige forhold

Dersom skattemyndighetene med klar sannsynlighetsovervekt kan påvise at lovens vilkår om opplysningssvikt er oppfylt, skal det i utgangspunktet ilegges tilleggsskatt. Dette gjelder likevel ikke dersom ditt forhold må anses som unnskyldelig. Et praktisk viktig spørsmål for skattepliktige som er ilagt tilleggsskatt er derfor hva som kan anses som et unnskyldelig forhold i skatteforvaltningslovens forstand.

Loven nevner ikke konkrete eksempler på forhold som må anses som unnskyldelige. Den tidligere bestemmelsen i ligningsloven listet opp sykdom, uerfarenhet og alderdom som eksempler på unnskyldningsgrunner. Disse unnskyldningsgrunnene vil fremdeles være praktisk viktige etter skatteforvaltningsloven.

For å vurdere om det foreligger unnskyldelige forhold, er det sentrale om du har utvist den grad av aktsomhet som man kan forvente ut ifra din erfaring og innsikt. Det skal tas hensyn til om opplysningssvikten gjelder en enkeltstående feil, der du ellers har opptrådt lojalt overfor skattemyndighetene.

Det er i utgangspunktet opp til deg selv å påberope at det foreligger unnskyldelige forhold. Skattemyndighetene plikter likevel å foreta en vurdering av eget tiltak der det er indikasjoner på at ditt forhold kan være unnskyldelig. Et eksempel kan være der en skattepliktig nylig har bosatt seg i Norge, og enda ikke har tilstrekkelig kunnskap om det norske skattesystemet.

Det er også viktig å være oppmerksom på at skattemyndighetene må kunne påvise klar sannsynlighetsovervekt for at du kan bebreides for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Dersom du mottar et vedtak om tilleggsskatt

Lovgiver har gitt utrykk for at terskelen for å anvende unnskyldningsgrunner bør senkes ytterligere for vedtak som treffes etter skatteforvaltningsloven. Det er derfor viktig at du klager på vedtaket om tilleggsskatt dersom du mener det kan foreligge unnskyldningsgrunner i ditt tilfelle.

Mottar du et vedtak om ileggelse av tilleggsskatt, må du sende en skriftlig klage til skattemyndighetene innen utløp av klagefristen. Dersom du kan fremlegge dokumentasjon på at det foreligger unnskyldelige forhold, for eksempel en legeerklæring, bør dette legges ved klagen.

Ved behov for bistand i forbindelse med klage på ilagt tilleggsskatt, ta kontakt med advokat Line Gjerstad Tjelflaatlgt@tsadv.no eller tlf. + 47 474 45 132.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *