Oppføringer av Line Gjerstad Tjelflaat

Vi søker advokat / advokatfullmektig

Advokatfirmaet Tjelflaat & Samdal AS er et advokatkontor på Paradis i Bergen. Vi bistår små og mellomstore bedrifter og privatpersoner innen et bredt felt, blant annet selskapsrett, kontraktsrett,  arbeidsrett, fast eiendom og prosedyre. Advokatfirmaet Tjelflaat & Samdal AS startet opp i 2016 og består for tiden av 4 fast ansatte, samt kontorfellesskap med advokat Marianne Thunes. […]

Tilleggsskatt – sterkere vern for skattytere

Den 1.januar 2017 trådte den nye skatteforvaltningsloven i kraft. Loven gir regler for skattemyndighetenes saksbehandling på skatte- og avgiftsområdet, og erstatter den tidligere ligningsloven. Formålet er å styrke skattepliktiges rettssikkerhet i møte med skattemyndighetenes myndighetsutøvelse. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har bestemt at de norske reglene om tilleggsskatt er straff etter EMK. Hovedregelen er at tilleggsskatt ilegges med […]

Viktig å vite om endringene i ny eierseksjonslov

Den 1.januar 2018 trådte den nye eierseksjonsloven  i kraft. Loven erstatter tidligere eierseksjonslov av 1997, og innebærer på mange punkter en videreføring av denne. Den nye loven innfører likevel flere materielle og språklige endringer, og tar særlig sikte på å styrke hensynet til forbrukerne. Det følger av overgangsreglene i lovens § 67 at avtaler eller bestemmelser […]

Fremtidsfullmakt

  Hva skjer med dine private midler og hvem ivaretar dine interesser dersom du blir syk, dement eller på annen måte ute av stand til å handle selv på egne vegne? Dersom du ikke oppretter en fremtidsfullmakt er utgangspunktet at det oppnevnes en offentlig verge for deg. I vergemålsloven – LOV-2010-03-26-9 – kapittel 10  er […]

Korrupsjon i Norge – hva kan du gjøre for å motvirke korrupsjon på arbeidsplassen ?

  Korrupsjon er et globalt problem, med betydelige samfunnsmessige skadevirkninger. Korrupsjon utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiske prosesser, menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Verdensbanken, OECD og Economic Forum peker på at korrupsjon er et av de største hindrene for bærekraftig økonomisk, politisk og sosial utvikling. På verdensbasis er det antatt at korrupsjon utgjør ca 5 % […]

Varsling på arbeidsplassen

Varsling på arbeidsplassen Arbeidsmiljøloven fikk nye regler om varsling i kap 2-A som trådte i kraft 1. juli 2017. I følge reglene skal arbeidsgivere etablere skriftlige rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vår erfaring er at klare og kjente varslingsrutiner forenkler prosessen for både arbeidsgiver og varsler ved varsling. Varslingsrutinen må som […]