Oppføringer av tsadv

Er boligen din ulovlig?

Bergen Tidene hadde nylig en artikkel om en uheldig kjøper av en loftsleilighet i Munkelivsgaten i Bergen sentrum. Etter en tid viste det seg at leiligheten hun hadde betalt 2,75 millioner kroner for, ikke var godkjent som en selvstendig boenhet. Denne saken er dessverre ikke unik. Ofte er det nettopp i forbindelse med boligsalg man […]

Skattlegging av utleieinntekter

Skattemyndighetene har nylig avgitt en uttalelse om skattlegging av utleieinntekter fra overnattingssted som formidles via nettbasert markedsplass som airbnb og lignende. Det som kjennetegner denne formen for utleie er at leieforholdene er mange og kortvarige, i motsetning til mer tradisjonell langtidsutleie. Hvis du leier ut deler av din egen bolig er det svært viktig å […]

Ny Høyesterett dom om oppløsning av sameie

I en nylig avsagt dom angående oppløsning av et sameie kom Høyesterett til at oppløsningsretten etter sameieloven ikke var fraveket selv om sameieavtalen inneholdt detaljerte reguleringer om forkjøpsrett for sameierne. Dommen viser at hvis retten til å oppløse sameie skal fravikes må dette klart fremgå av sameieavtalen – det er ikke tilstrekkelig for å oppheve […]

Bortfall av forkjøpsretter og andre løsningsretter

  Hvis du har eller vurderer å avtale en forkjøpsrett eller en annen løsningsrett til fast eiendom er det viktig å være klar over at disse bortfaller automatisk etter løysinglovas regler etter en viss tid. En løsningsrett er den retten noen har til å overta en fast eiendom når eiendommen senere likevel skifter eier, eller på […]

Nye regler om utleie av bolig fra 1. januar 2016

Det er mange krav som må oppfylles når man skal bygge om eller leie ut bolig. I dag er dette ofte en svært kostnadskrevende og vanskelig prosess. Fra 1. januar 2016 vil det bli enklere og billigere å leie ut eller bygge om egen bolig. Her er de tekniske kravene det lempes på: Ikke minstekrav […]

Bortfall av sameieretter på ulovfestet grunnlag

  Høyesterett har nylig avsagt en dom om bortfall av sameieretter på ulovfestet grunnlag. Dommen er interessant fordi den forskyver det tradisjonelle synspunktet for når sameieretter kan anses bortfalt. Det rettslige utgangspunktet: Utgangspunktet er at en eier av fast eiendom, enten vedkommende er eneeier eller sameier, er eier av eiendommen frem til eierskapet avhendes ved […]

Forsinkelsesrente

Det kan være kostbart å ikke betale regninger i tide. Dersom man ikke betaler et krav i ved forfall kan man bli pålagt å betale forsinkelsesrente. Reglene om forsinkelsesrente står i forsinkelsesrenteloven. Begrunnelse for regler om forsinkelsesrente: Reglene om forsinkelsesrente har som formål å bidra til rettidige betalinger. I tillegg til å gi kreditor en […]

Kjøp og salg av bruktbil mellom private

  Hvis du skal kjøpe eller selge bruktbil utenom forhandler er det viktig å være godt forberedt. Kjøp av bil er blant de avtaler av størst økonomisk betydning en privatperson foretar. Antall tvister om bruktbilsalg mellom privatpersoner er betydelig.  Mange av sakene kunne vært unngått om både kjøper og selger hadde vært bedre kjent med […]

Rettshjelpsforsikring

  Utgiftene til advokat må normalt dekkes av den som får bistand. I frykt for å pådra seg høye kostnader, er det derfor mange privatpersoner som velger å la være å gå videre med en sak selv om de mener de har blitt utsatt for urett. I noen tilfeller kan imidlertid utgiftene dekkes av andre, […]

Inkludering av fradelte parseller i eksisterende veirett

Utvidelse av veirett til senere fradelte parseller. Hvis du skal bygge ut på fradelte parseller fra en eiendom eller skille ut ny grunneiendom, må de nye parsellene ha tilgang til vei. Det reiser spørsmål om en eksisterende veirett også omfatter veirett for senere fradelte parseller. I noen tilfeller er en slik adgang til utvidelse regulert […]